Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Zákaz vstupů do lesů lesního hospodářského celku Žárovice

Vojenský lesní úřad vydal, podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona, na části lesního
hospodářského celku Žárovice, zákaz vstupu do lesů v období od 15. července 2024
do 15. září 2024, a to z důvodu těžby po větrné a bouřkové kalamitě. V zájmu zajištění
ochrany života, zdraví a majetku je nutné tento zákaz bezvýhradně respektovat.
Zákaz platí také pro cyklostezku Repešský žleb a všechny dotčené dočasně zpřístupněné
plochy.
Na ostatních částech vojenského újezdu Březina není zatím nutné vydávat striktní zákaz
vstupu, nicméně pohyb v lesích vyžaduje zvýšenou opatrnost z důvodu narušených kmenů
stromů po bouřkové činnosti v měsíci červnu 2024.
Újezdní úřad Březina, proto vyzývá všechny osoby vstupující na území újezdu, aby
nevstupovaly za označené plochy se zákazem vstupu a byly maximálně opatrní při pohybu
v dočasně zpřístupněných plochách, případně v prostoru ve kterém se pohybují na
základě platného povolení.
Rozsah zákazu vstupu je zobrazen v příloze.