Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti lze podávat:

 1. Osobně: na Obecním úřadě v úředních hodinách
 2. Telefonicky:  +420 517 357 302 
 3. Elektronicky:
  • email – info@obecradslavice.com
  • datová schránka – qpcbjmx
 4. Poštou: doručením na adresu Obecní úřad Radslavice, Radslavice 91, 683 21 Pustiměř

V žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

 • konzultace s jiným povinným subjektem, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, kteří mají závažný zájem na předmětu žádosti

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15-ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

Na základě § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informace poskytnuté na základě žádosti zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo o mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačuje zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Nezveřejňují se také poskytnuté informace, pokud by to mohlo narušit ochranu osobních údajů, případně soukromí žadatele nebo jiných osob.

Za poskytnutí informací se neúčtují žádné poplatky.